amerika gazete haberleri haberler
Kitap

Selçuklu tarihi kitap tavsiyeleri! Selçuklu tarihi kitap listesi!

Selçuklu tarihi ile ilgili yayınlanmış önemli eserlerden oluşan bir kitap tavsiye listesi hazırladım. Selçuklu tarihi ve Selçuklular ile ilişki içerisinde olan devletlere dair genel bir okuma sunacak kitap tavsiyelerini aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Listeye sadece Selçuklular ile ilgili Türkçe yazılmış veya tercüme edilmiş kitapları aldım. Başta İngilizce olmak üzere muhtelif dillerdeki kitaplar listeye alınmamıştır. Yüksek lisans ve doktora sürecindeki öğrenciler başta olmak üzere herkesin yararlanabileceği akademik eserler listelenmiştir.

İyi okumalar!

Bülent Kaçın – Selçuklu Hatunları Büyük Selçuklu Devleti Hanedan Üyelerinin Siyasi Evlilikleri

Murat Öztürk – Irak Selçuklu Devleti Atabegleri

Hasan Taşkıran – Selçuklu Devletlerinde Suikastlar

Mehmet Ersan – Bir Devletin Çöküş Hikayesi Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı

Emine Uymaz – Türkiye Selçuklu Devleti’ne Gelen ve Giden Elçiler

Mehmet Ali Hacıgökmen – Türkiye Selçuklu Devlet Adamları

Cüneyt Kanat – Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza

Aydın Usta – Samaniler

Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk-Islâm Medeniyeti

Osman Turan – Selçuklular ve İslamiyet

Osman Turan – Selçuklular Zamanında Türkiye

Osman Turan – Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi

Soner Hunkan – Karahanlılar

Carole Hıllenbrand – Malazgirt Muharebesi

Ali Dadan – Eski Araplara Göre Türkler

Yavuz Delibalta – Selçuklularda istihbarat

Yusuf Ayönü – Selçuklular ve Bizans

Müverrih Vardan – Türk Fetihleri Tarihi

Ayşe Atıcı Arayancan – Haşhaşiler Efsaneler ve Gerçekler

Ayşe Atıcı Arayancan – Dağın Efendisi Hasan Sabbah ve Alamut

Muharrem Kesik – 1071 Malazgirt Zafere Giden Yol

Mehmet Ali Hacogökmen – Selçuklu Hanımları Kira Hatun ve Raziye Devlet Hatun

Ali Sevim – Suriye – Filistin Selçuklu Devleti Tarihi

Zeki Velidi Togan – Umumi Türk Tarihine Giriş

Sergey Grigoreviç Agacanov – Oğuzlar

Muhammed El-Hüseyni El-Yezdi – el-Urâza fî’l-Hikâyeti’s-Selcûkiyye

Sinan Şahin – Maveraünnehir’in Sosyal ve İdari Yapısı (VIII.- XII. Yüzyıllar)

Ekber N. Necef – Karahanlılar

Altan Çetin – Ortaçağda Devletin İki Yüzü

Meryem Gürbüz – Harzmşahlar

EBU’L-FAZL-İ BEYHAKÎ – Tarihi Beyhaki

Ahmet Kütük – Tuğrul ve Çağrı Saltanat ve Sadakat

Hamdullah Müstevfi Kazvini  – Tarih-i Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan

A.C.S. Peacock – Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu (Yeni Bir Yorum)

A.C.S. Peacock – Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Ergin Ayan – Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Oğuz İsyanı

Yazıcızade Ali – Tevarih-i Al-i Selçuk

Nurullah Turan – Selçuklu Başkenti Rey

Cihan Piyadeoğlu – Sultan Alp Arslan Fethin Babası

Cihan Piyadeoğlu – Güneş Ülkesi Horasan Büyük Selçuklular Dönemi

Cihan Piyadeoğlu – Çağrı Bey Selçuklular’ın Kuruluş Hikayesi

Erdoğan Merçil – Selçuklularda Hükümdarlık Alametleri

Reşidü’d-Din Fazlullah – Cami’ü-t-Tevarih

Faruk Sümer – Oğuzlar

İbn Cevzi – Miratü’z Zaman

El Zaki – Ravzat’al Kuttab

Kıvameddin Burslan – Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi

Osman Gazi Özgüdenli – Ortaçağ’Da Türkler, Moğollar ve İranlılar

Osman Gazi Özgüdenli – İran Tarihi

İbn Adim – Buğyat et Talab fi Tarihi Haleb

Urfalı Mateos Vakayinamesi

İbnül İbri – Tarihi Muhtasarı Düvel

M. Kurpalidis – Büyük Selçuklu Devletinin İdari Sosyal ve Ekonomik Tarihi

Mehmet Altay Köymen – Toplu Makaleler 3 Cilt

Mehmet Altay Köymen – Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 2 Cilt

Mehmet Altay Köymen – Tuğrul Bey ve Zamanı

Bernard Lewis – Haşaşiler

Osman Aydınlı – Semerkant Tarihi

Ramazan Şeşen – İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkekeri

Mehmet Ersan – Selçuklular Zamanında Anadolu’da Ermeniler

Azimi Tarihi

Reşat Genç – Karahanlı Devlet Teşkilatı

Yusuf Hikmet Bayur – Hindistan Tarihi

Mustafa Alican – Malazgirt 1071

Mustafa Alican – Doğunun ve Batının Büyük Sultanı: Alparslan

Mustafa Alican – Selçuklunun Öncü Veziri Amidülmülk Kündüri

İbnü’l-Verdi – Selçuklular Tarihi

İbrahim Kafesoğlu – Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar

İbrahim Kafesoğlu – Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

İbrahim Kafesoğlu – Türk Milli Kültürü

Salim Koca – Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri

Muhammed bin Havendşah bin Mahmud Mirhand – Ravzatu’s-Safa fi Sireti’l-Enbiya ve’l-Müluk ve’l-Hulefa

Minhac – ı Sirac El Cüzcani – Tabakat-ı Nasıri Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve Harezmşahlar

Fatih M. Şeker – Selçuklu Türklerinin İslam Tasavvuru

Ali Sevim – Ünlü Selçuklu Komutanları

Erkan Göksu – Türk Hükümdarlık Sanatı

Erkan Göksu – Selçuklu’nun Mirası Gulam ve Ikta

Erkan Göksu – Türkiye Selçuklularında Ordu

Erkan Göksu – Bilge Vezir: Nizamülmülk

Vladimir Aleksandroviç Gordlevskiy – Anadolu Selçuklu Devleti

Erdoğan Merçil ve Ali Sevim – Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat ve Kültür

Süleyman Özbeki – Selçuklu-Eyyubi İlişkileri

Ahmet Ocak – Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri

Tamara Talbot Rice – Anadolu Selçuklu Tarihi

Umut Güner

Tarihçi yazar Umut Güner, Ortaçağ Tarihi, Siyaset ve İktidar Felsefesi ile Politik Kuramlar alanlarında ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu